تقدیم به آنکه آفتاب مهرش درآستانه قلبم همچنان پابرجاست وهرگزغروب نخواهدکرد

بزرگترین آرزویم این بود که کوچکترین آرزوی تو باشم

ای خدا hard  دلم format نما                           از فریب ناکسان راحت نما

جمله ویروسند این مردان دون                           استعیذالله مما یفترون

Fileعشقت را copy کن در دلم                    Del tree کن شاخه های باطلم

Jumperروح خلایق set نما                             گامهاشان در رهت ثابت نما

گر ز انفاست دلی scan شود                           از شرور دیو و دد ایمن شود

بهر روی زر سیمین تن فرست                         بهر دلهای پر آتش fan فرست

ای خدا file عذابت run مکن                            با ضعیفان هیچ جز احسان مکن

از همان صبحی که اول گل دمید                      بی نیاز از cad خدایش آفرید

کارگاه آفرینش cad نداشت                             Ram نبود و mouse ها هم pad نداشت

عشق گل حق در دل بلبل نهاد                        بر شقایق داغ چون label نهاد

سیستم عشقش مبری از                error       گوهر مهرش در سینه همچو در

عشق نرم افزار راه انداز ماست                        عشق password وصال کبریاست

خالی از عشق و محبت دل مباد                       بی صفا چون آی سی   Intel مباد

بهتر آن باشد سرودن ول کنم

زین تن خاکی دمی dos shell کنم

جمعه ٢٧ مهر ۱۳۸٦ | ٥:٠٤ ‎ق.ظ | محمدرضاهرمزی | نظرات () |

www . night Skin . ir