تقدیم به آنکه آفتاب مهرش درآستانه قلبم همچنان پابرجاست وهرگزغروب نخواهدکرد

بزرگترین آرزویم این بود که کوچکترین آرزوی تو باشم

سخنان پيامبر: 

هرزمان كه عشق اشارتي به شما كرد درپي اوبشتابيد؛ هرچندكه راه اوسخت وناهموارباشد.

وهرزمان بالهاي عشق شمارادربرگرفت خودرابه اوسپاريد،

هرچند كه تيغهاي پنهان دربال وپرش ممكن است شمارامجروح كند.

وهرزمان كه عشق باشماسخن گويد اوراباوركنيد

شنبه ٢٤ شهریور ۱۳۸٦ | ۱۱:۱٤ ‎ق.ظ | محمدرضاهرمزی | نظرات () |

www . night Skin . ir