تقدیم به آنکه آفتاب مهرش درآستانه قلبم همچنان پابرجاست وهرگزغروب نخواهدکرد

بزرگترین آرزویم این بود که کوچکترین آرزوی تو باشم

. . . . ''~-,,_. . . . . . .. ,-'. . . . '-,~~-,

. |. . . . . . . . . . ¯'~-,. . .. ,'. . /. . . . ',. . . '-,

. ',. . .. . .. .. ... . . .. '-,. . |.. /. . . . . . . . . ,'

.. '~-,. . . . . . . . . . . . .. |. |. . . . . . . . . /

. . . .¯''''~~~~~~~'. . . |,,, . . . . . . .. /

. . . . . . . . . . . . '-,. . '. ~ ~' '-,. . . . .. /

. . . . . . . . . . . .. /'. . .. OO. . ' ~--~~'

. . . . . .. . . . .. ,-'-. . ,-~¯¯~-,. . . . .. '-,

. . . . . . . . . . ,-'. . . .. '~-,,,-~'. .. . . . . ',

. . . . . . . . .. /. . . . . . . . . . .. ,_,-. . .. /

. . . . . . . . .. ',. . . .. ,_;'. .. |. . . /. . .. ,'

. . . . . . ... .. '-,. . . .. '''~-~"~~".. ,~'

. . . . . . . . . . . .. '~--,,_. . '~~'. ,- '

. . . . . . . . . . . . . . . . . |''. . . ~',-,

. . . . . . . . . . . . . . . .. /. .. ,. . .. '~-~""~-,

. . . . . . . . . . . . . . .. /. . ,,--'~--,,_,,-.. ).. )

. . . . . . . . . . . . . .. /.. .- '. . . . . .. '~,~'""

. . . . . . . . . . . . .. /. ~'. . . . . . . . . .. )_,,_

. . . . . . . . . . . . .. |. . . . . . . . . . . . .. }__""~,

. . . . . . . . . . . . .. ,_. . . . . . . _,,,--~'¯.. ¯'~,

. . . . . . . . . . . . . . . '~-,,,,,,. . . . . . . . ~-,. '-,

. . . . . . . . . . . . . . . . . .. .. '~-,,__. . .. _,),--"

پنجشنبه ۱٩ مهر ۱۳۸٦ | ٢:۱۸ ‎ق.ظ | محمدرضاهرمزی | نظرات () |

www . night Skin . ir