کاش بودی تا دلم تنهانبود

تا اسیر غصه فردانبود

کاش بودی تا نگاه خستهام

بی خبر از موج و دریانبود

کاش بودی تا دو دستعاشقم

غافل از لمس گل مینانبود

کاش بودی تا زمستاندلم

این چنین پر سوزپر سرمانبود

کاش بودی تا فقط باورکنی

بعدتو این زندگی زیبانبود

/ 0 نظر / 21 بازدید