می دانی چرا پرندگان از مترسک نمی ترسند؟

می دانی چرا معشوقه از عاشق می گریزد ؟

شاید هر که را مصلوب است مسیح می پندارند

شاید هر که را عاشق است بی عقل می پندارد 

خیلیا دوستت ندارن اما میگن که دارن.

بعضیا دوستت دارن اما نمیگن.

نمی فهمم چرا آدما این طورین!؟

2mo5zt3.jpg

/ 0 نظر / 18 بازدید