یه شعر واسه شاعرهای کامپیوتر....!!!!.....

ای خدا hard  دلم format نما                           از فریب ناکسان راحت نما

جمله ویروسند این مردان دون                           استعیذالله مما یفترون

Fileعشقت را copy کن در دلم                    Del/>/> treeکن شاخه های باطلم

Jumperروح خلایقset نما                             گامهاشان در رهت ثابت نما

گر ز انفاست دلی scan شود                           از شرور دیو و دد ایمن شود

بهر روی زر سیمین تن فرست                         بهر دلهای پر آتش fan فرست

ای خدا file عذابت run مکن                            با ضعیفان هیچ جز احسان مکن

از همان صبحی که اول گل دمید                      بی نیاز از cad خدایش آفرید

کارگاه آفرینشcad نداشت                             Ram نبود و mouse ها هم pad نداشت

عشق گل حق در دل بلبل نهاد                        بر شقایق داغ چون labelنهاد

سیستم عشقش مبری از                error       گوهر مهرش در سینه همچو در

عشق نرم افزار راه انداز ماست                        عشقpassword وصال کبریاست

خالی از عشق و محبت دل مباد                       بی صفا چون آی سی   Intelمباد

بهتر آن باشد سرودن ول کنم

زین تن خاکی دمی dos shellکنم

/ 0 نظر / 21 بازدید