عشق يعنی

 

عشق يعنی

 

 

 

عشق يعنی مستی و ديوانگی                         عشق يعنی  با جهان بيگانگی

عشق يعنی شب نخفتن تا سحر                    عشق يعنی سجده با  چشمان تر

عشق يعنی  سر به دار آويختن                    عشق يعنی اشک حسرت ريختن

عشق يعنی درجهان رسواشدن                      عشق يعنی مست و بی پروا شدن

عشق يعنی اعتبار لحظه ها                          عشق يعنی سجده بر سجاده ها

عشق يعنی يک تبسم يک نماز                    عشق يعنی عالمی در راز و نياز

عشق يعنی سوختن از تشنگی                      عشق يعنی سوختن از بيدلی

عشق يعنی يک شقايق غرق خون               عشق يعنی درد و مهنت در درون

عشق يعنی محو شيدايی شدن                      درگذرگاهی به ره راهی شدن

عشق يعنی انتهای هرچه راز                          عشق يعنی راز شبهای دراز

عشق يعنی يک سوال بر هر جواب                عشق يعنی يک سوال بی جواب

عشق يعنی قصه ديدار تو                         لحظه ای در شب به ياد و خواب تو

عشق يعنی غصه و غمهای تو                         درنهايت سوزش و تبهای تو

عشق يعنی آخر خط بهشت                          عشق يعنی دوزخ بی سرنوشت

عشق يعنی رنگ شادی رنگ نور              عشق يعنی ظلمت تاريکی رنگ گور

عشق يعنی با نگاهی آشنا                            با همه بيگانه و او آشنا

عشق يعنی انتظار از انتظار                         سالها با غم ولی چشم انتظار

عشق يعنی سوختن با ساختن                        عشق يعنی زندگی را باختن

عشق يعنی انتظار و انتظار                        عشق يعنی هرچه بينی عکس يار

عشق يعنی لحظه ديدار تو                          بي همانگه گم شدن در کار تو

عشق يعنی اشکهای پرخروش                      رود اما ساکت و بی شروشور

عشق يعنی ديده بر در دوختن                   عشق يعنی در فراقش سوختن

عشق يعنی لحظه های التهاب                   عشق يعنی لحظه های ناب ناب

عشق يعنی با گلی گفتن سخن                    عشق يعنی لاله اما بر چمن

عشق يعنی بی ستون کندن به دست         عشق يعنی زاهد اما بت پرست

عشق يعنی قطره و دريا شدن               عشق يعنی همچو من شيدا شدن

عشق يعنی خلوت شبهای من               در همايون ناله و سودای من

عشق يعنی آن صدای بی صدا                 صد سخن دارد وليکن بی صدا

عشق يعنی درد بی درمان ما                  در عبادت  غصه شد درمان ما

عشق يعنی يک قدم تا انتها                   عشق يعنی ابتدا کو انتها

عشق يعنی قطعه شعری نا تمام            عشق يعنی بهترين حسن ختام

1182195452.jpg

/ 0 نظر / 23 بازدید