" به نام آنکه اگر حکم کند همه محکوميم "


دلم مي خواست بر با ل زمانه


بکشم دل به سوي بي کرانه


بکوبم خانه ي داد خداوند


بگيرم دامنش را بي بهانه


*** 

نقاب از چهره ام بردار


به آيينه نشانم ده


سکوتم بدتر از مرگ است


بميرانم زبانم ده

 

 

خورشيد باش تا اگر نخواهي بر کسي نتابي ٬ نتواني !

2.jpg

/ 0 نظر / 25 بازدید