خدايا من ازاين دنيا يکبار گذر خواهم کرد 

پس بگذار هر محبت و هر کار خوبي که مي توانم انجام دهم 

خدايا کمک کن تا از هم اکنون شروع کنمو اجازه نده 

که از آن غفلت و دوري کنم 

چون من ديگر از اين راه گذر نخواهم کرد

untitled.jpg

/ 0 نظر / 22 بازدید