وصيت نامه ي من:

وصيت نامه ي من:

اگر روزی مُردم تابوتم را سياه کنيد تا همه بدانند سياه بخت بودم. بر روي سينه ام تکّه يخی بگزاريد تا به جای معشوقم برايم گريه کند. چشمانم را باز بگزاريد تا همه بدانند چشم انتظار معشوقم بودم.و آخرين خواسته ي من از شما اينکه دستانم را ببنديد تا همه بدانند خواستم ولی نتوانستم.

***** نصيحت هاي دوستانه *****

سعی کن به خاطر کسی که دوستش داری، غرورت رو از دست بدی. ولی مواظب باش که بخاطر غرورت کسی رو که دوستش داری رو از دست ندی

تفاوت پسرها و دخترها در عشق نسبت به يكديگر

پسرها همواره دوست دارند كه اولين عشق يك دختر باشند اما دختر ها دوست دارند كه آخرين عشق يك پسر باشند.

مرا بياد داشته باش

من غريبه ي ديروز...آشناي امروز...و فراموش شده ي فردايم...پس در آشنايي ه امروز مينويسم ...تا در فرداي تلخ جدايی بياد آوری مرا...

1182195515.gif

/ 0 نظر / 20 بازدید